วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

อีกหนึ่งความภูมิใจเล็กๆ ของน้อง น. 

ภาพซ้ายเป็นผลการรักษาด้วยสเตียรอยด์ ส่วนขวารักษาด้วยธรรมชาติบำบัด 

ภาพซ้ายอาจทำให้ขนดก 
ส่วนขวาเส้นขนเป็นปกติ
ภาพซ้ายยิ่งใช้ ยิ่งดื้อยา ยิ่งใช้ยิ่งลุกลาม 
ส่วนขวา ยิ่งหายดีวันดีคืน
ภาพซ้ายเป็นผลให้ผิวอ่อนแอ ส่วนขวารักษาแล้วผิวหนังแข็งแรง 

ภาพซ้ายผิวหนังและร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำ ส่วนขวาภูมิคุ้มกันแข็งแรง
ภาพซ้ายผิวหนังบางและแตก ส่วนขวารักษาแล้วผิวหนังเนียนนุ่ม 

ภาพซ้ายต้องทายาหรือกินยาตลอด ส่วนขวาสามารถหยุดยาได้
**ภาพซ้าย ทำได้ง่ายแค่ใช้ยา
ส่วนขวาทำได้ยากต้องมีเพื่อนชื่อนายวินัยและนางอดทน
ภาพซ้ายทำให้ยาดูดซึมเข้ากระแสเลือด กระดูกผุ 
ส่วนขวากระดูกหนาแน่น

ภาพซ้ายอาจทำให้กระดูกหัก ส่วนขวากระดูกปกติ 

ท่านจะเลือกเป็นแบบภาพใดดีครับ


#Severe Psoriasis

Another proud with a little boy,Mr N.


Left side as a result of treatment with steroids. The Right  with Holistic Natural Medicine

Left image may cause hirsutism.
The hair is normal on right side.
Left ,The more you use, the more recalcitrant and more aggressive disease.
The right part is getting better and better.
Left,The skin is fragile and sensitive. The right,  skin is non-sensitive to stimulation.
Left,Skin and body is low immunity. The right side is normal immunity.
Left,Some skin cracking . The right : skin smooth and softness.
Left ,you must  apply  medicine continously . The right , you can stop the drug.
** Left is easy to do just apply drugs only.
The right is difficult to have a friend named Mr.  Patience and Mrs.discipline.
Left, drug  absorption into the bloodstream may lead to bone decay and decrease bone density.
Left image may cause fractures The right part of normal bone

You can select the way by yourself .


#тяжелых форм псориаза

Другой гордиться маленький мальчик, г-н N.

Левая сторона в результате лечения стероидами.Право с холистической натуральной медицины
Изображение слева может привести к гирсутизм.
Волос в норме на правой стороне.
Слева больше вы используете, тем больше непокорных и более агрессивное заболевание.
Правая часть становится все лучше и лучше.
Слева кожа хрупкой и чувствительной.Хорошо, кожа не является чувствительной к стимуляции.
Слева кожи и тела является снижение иммунитета.Правая сторона нормальным иммунитетом.
Слева некоторых кожных трещин.Справа: кожа становится гладкой и жесткость.
Слева, необходимо применить лекарство непрерывно.Хорошо, вы можете остановить лекарство.
** Левые легко сделать просто применить только наркотики.
Право, трудно иметь друга по имени г-Терпение и Mrs.discipline.
Слева наркотиков поглощения в кровоток может привести к распаду костного и уменьшить плотность костной ткани.
Изображение слева может привести к переломы правой части нормальной кости
Вы можете выбрать способ самостоятельно.


#严重的牛皮癣
另外荣幸能与一个小男孩,N先生
左侧与类固醇治疗的结果。与整体自然医学权
左侧图像可能会导致多毛症。
头发是正常的右侧。
左,你用得越多,越顽固,更严重的疾病。
右边是越来越好。
离开后,皮肤是脆弱和敏感。右,皮肤是不敏感的刺激。
左,皮肤和身体免疫力低下。右侧是正常的免疫力。
左,一些皮肤开裂。右:皮肤光滑和刚度。
离开了,你必须不断地应用药物。正确的,你可以停止用药。
**左边是容易做到的仅仅只适用于药品。
右边是很难有个朋友叫耐心先生和Mrs.discipline。
左,药物吸收进入血流可导致骨衰变和降低骨密度。
左图像可能引起骨折正常骨的右边部分
您可以自己选择的方式。

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น