วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

อีกหนึ่งความภูมิใจเล็กๆ ของน้อง น. 

ภาพซ้ายเป็นผลการรักษาด้วยสเตียรอยด์ ส่วนขวารักษาด้วยธรรมชาติบำบัด 

ภาพซ้ายอาจทำให้ขนดก 
ส่วนขวาเส้นขนเป็นปกติ
ภาพซ้ายยิ่งใช้ ยิ่งดื้อยา ยิ่งใช้ยิ่งลุกลาม 
ส่วนขวา ยิ่งหายดีวันดีคืน
ภาพซ้ายเป็นผลให้ผิวอ่อนแอ ส่วนขวารักษาแล้วผิวหนังแข็งแรง 

ภาพซ้ายผิวหนังและร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำ ส่วนขวาภูมิคุ้มกันแข็งแรง
ภาพซ้ายผิวหนังบางและแตก ส่วนขวารักษาแล้วผิวหนังเนียนนุ่ม 

ภาพซ้ายต้องทายาหรือกินยาตลอด ส่วนขวาสามารถหยุดยาได้
**ภาพซ้าย ทำได้ง่ายแค่ใช้ยา
ส่วนขวาทำได้ยากต้องมีเพื่อนชื่อนายวินัยและนางอดทน
ภาพซ้ายทำให้ยาดูดซึมเข้ากระแสเลือด กระดูกผุ 
ส่วนขวากระดูกหนาแน่น

ภาพซ้ายอาจทำให้กระดูกหัก ส่วนขวากระดูกปกติ 

ท่านจะเลือกเป็นแบบภาพใดดีครับ


#Severe Psoriasis

Another proud with a little boy,Mr N.


Left side as a result of treatment with steroids. The Right  with Holistic Natural Medicine

Left image may cause hirsutism.
The hair is normal on right side.
Left ,The more you use, the more recalcitrant and more aggressive disease.
The right part is getting better and better.
Left,The skin is fragile and sensitive. The right,  skin is non-sensitive to stimulation.
Left,Skin and body is low immunity. The right side is normal immunity.
Left,Some skin cracking . The right : skin smooth and softness.
Left ,you must  apply  medicine continously . The right , you can stop the drug.
** Left is easy to do just apply drugs only.
The right is difficult to have a friend named Mr.  Patience and Mrs.discipline.
Left, drug  absorption into the bloodstream may lead to bone decay and decrease bone density.
Left image may cause fractures The right part of normal bone

You can select the way by yourself .


#тяжелых форм псориаза

Другой гордиться маленький мальчик, г-н N.

Левая сторона в результате лечения стероидами.Право с холистической натуральной медицины
Изображение слева может привести к гирсутизм.
Волос в норме на правой стороне.
Слева больше вы используете, тем больше непокорных и более агрессивное заболевание.
Правая часть становится все лучше и лучше.
Слева кожа хрупкой и чувствительной.Хорошо, кожа не является чувствительной к стимуляции.
Слева кожи и тела является снижение иммунитета.Правая сторона нормальным иммунитетом.
Слева некоторых кожных трещин.Справа: кожа становится гладкой и жесткость.
Слева, необходимо применить лекарство непрерывно.Хорошо, вы можете остановить лекарство.
** Левые легко сделать просто применить только наркотики.
Право, трудно иметь друга по имени г-Терпение и Mrs.discipline.
Слева наркотиков поглощения в кровоток может привести к распаду костного и уменьшить плотность костной ткани.
Изображение слева может привести к переломы правой части нормальной кости
Вы можете выбрать способ самостоятельно.


#严重的牛皮癣
另外荣幸能与一个小男孩,N先生
左侧与类固醇治疗的结果。与整体自然医学权
左侧图像可能会导致多毛症。
头发是正常的右侧。
左,你用得越多,越顽固,更严重的疾病。
右边是越来越好。
离开后,皮肤是脆弱和敏感。右,皮肤是不敏感的刺激。
左,皮肤和身体免疫力低下。右侧是正常的免疫力。
左,一些皮肤开裂。右:皮肤光滑和刚度。
离开了,你必须不断地应用药物。正确的,你可以停止用药。
**左边是容易做到的仅仅只适用于药品。
右边是很难有个朋友叫耐心先生和Mrs.discipline。
左,药物吸收进入血流可导致骨衰变和降低骨密度。
左图像可能引起骨折正常骨的右边部分
您可以自己选择的方式。

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

สาว ศ. เป็นสะเก็ดเงิน ทีข้อศอก คนไข้คนนี้มาจากภาคตะวันออก (ชลบุรี) รักษามาหลายที่ สิบกว่าปี ไม่มีความก้าวหน้า มีแต่ว่าจะกำเริบขึ้น ผื่นลามมากขึ้นทุกวัน ทั้งบ้านมีแต่เศร้ากันทุกคน
เธอเดินทางมารักษาที่ รพ.แม่ฟ้าหลวง กทม. ด้วยความหวังลมๆแล้งๆ ว่าอาจจะดีขึ้นมาบ้าง เพียง 1 เดือนครึ่งก็เกินกว่าคำว่า."สมหวัง" ผื่นผิวหนังหนาๆยุบหมด ....ขณะนี้ ผ่านมาราว สาม 3 ปี อาการยังดี คงที่อย่างต่อเนื่อง ไม่มีเรื่องผื่นมารบกวนจิตใจอีกต่อไป
Adminขอยกความดีนี้ให้ ครูบาอาจารย์และ ผู้ป่วยทุกท่าน ที่มอบความรู้นอกกรอบ กระจายออกอย่างไม่มีประมาณ ศุกร์ สุดสัปดาห์นี้ ‪#‎สงกรานต์58‬นี้ มีความสุขกันนะครับ

Elbow of a  psoriasis girl   had been treated  more than ten years but no progress.  The rash spread more and more every day .
She went to treatment with a forlorn hope at Mae Fah Luang Hospital , Bangkok. Only one month and a half was treated,thick skin rash  disappered  .... now three 3-years ago still feeling good. No  rash anymore.
Admin devoted, this goodness to  my teachers and all patients that give knowledge to me and  spread out  around ourselves.
2015 #Songkran festival, happy together.

の女の子の肘10年以上が、進展なしに処理していた。発疹はますます毎日広がる。
彼女は、メーファールアン病院バンコクで、絶望的な希望を持って治療に行ってきました。一つだけヶ月半は、処理した厚さの皮膚の発疹は、現在3つの3年前、まだ良い感じ....消えてしまった。もはやない発疹ん。
管理者は、幸せな一緒に教師と私に知識を与えると祭り#Songkran世界中ので広げ、すべての患者にこの良さを求めた。

قد الكوع لفتاة الصدفية تعامل أكثر من عشر سنوات ولكن أي تقدم. ينتشر الطفح أكثر وأكثر كل يوم.
ذهبت للعلاج مع أمل يائس، في ماي فاه لوانج مستشفى بانكوك. كان يعامل واحد فقط شهر ونصف الشهر، قد اختفى سميكة الطفح الجلدي .... الآن منذ ثلاث لمدة 3 سنوات لا يزال شعور جيد. لا طفح جلدي بعد الآن.
طلب المشرف، وهذا الخير إلى المعلمين وجميع المرضى أن تعطي المعرفة بالنسبة لي، وانتشرت في جميع أنحاء العالم #Songkran المهرجان، نفرح معا.


Starting to get good results.
Thank you for your patience and tolerance 
God bless to recover soon.
 Stay tuned for the next episode

乾癬は......良い結果を得るために開始します。

あなたの忍耐と寛容いただき、ありがとうございます
神はすぐに回復する祝福。
 次のエピソードをお楽しみに

الصدفية ...... البدء للحصول على نتائج جيدة.

أشكركم على صبركم والتسامح
الله يبارك لاسترداد قريبا.

  ترقبوا الحلقة القادمة

牛皮癣......开始得到良好的效果。

感谢您的耐心和宽容
上帝保佑,以早日康复。

 敬请期待下一集

Псориаз ...... Начиная чтобы получить хорошие результаты.

Спасибо за ваше терпение и терпимость
Бог благословит восстановить в ближайшее время.

  Следите за обновлениями следующем эпизоде